CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỰ ĐỘNG

 

TT Thu nhập chịu thuế
VNĐ
Người phụ thuộc
Người
Bảo hiểm bắt buộc
VNĐ
Từ thiện, giảm trừ khác
VNĐ
Tháng_1
Tháng_2
Tháng_3
Tháng_4
Tháng_5
Tháng_6
Tháng_7
Tháng_8
Tháng_9
Tháng_10
Tháng_11
Tháng_12

 

Hướng dẫn:

- Nhập số liệu vào tất cả cá ô (nếu có phát sinh).

- Nhập chữ số bình thường, không có dấu phần cách hàng nghìn.

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập

- Người phụ thuộc: Nhập số người phụ thuộc

- Bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN...

- Từ thiện, giảm trừ khác: Số tiền cá nhân đã làm từ thiện, nhân đạo, khuyến học và các khoản giảm trừ khác nếu có

- Giảm trừ cho bản thân được phần mềm tự động tính toán nên không cần phải điền ở đây.

- Nhập xong nhấn vào nút Tính thuế

Thêm bình luận