Quy định mới về xác định tài sản cố định

TSCĐCác tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên mới được xác định là tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao, trước đây mức giá trị này là 10 triệu đồng.

Nội dung trên quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư cũng có thêm một số quy định mới trong chế độ quản lý tài sản cố định vô hình:

+ Quyền sử dụng đất thuê trước ngày 01-7-2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm và được cấp GCN quyền sử dụng đất cũng được xem là TSCĐ vô hình.

+ Các chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại không phải là TSCĐ vô hình.

Thông tư 45 thay thế Thông tư  203/2009/TT-BTC và có hiệu lực kể từ 10/06/2013.

Tải về

Gửi bình luận của bạn


Mã an ninh
Làm tươi

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÒN 22% TỪ 1/1/2014

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÒN 22% TỪ 1/1/2014

 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CÒN 22% TỪ 1/1/2014 Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế xuất 20% từ 1/7/2013   Theo đó, từ 1/1/2014 sẽ áp dụng thuế suất phổ thông 22% và từ 1/1/2016 áp dụng thuế suất 20%. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm...

Các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT

Các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT

Các quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XII có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 để thay thế cho Luật thuế GTGT năm 1997 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT năm 2003, năm 2005. Qua quá trình triển khai thực hiện, những quy định của Luật thuế GTGT đã...

TT201_2013_BTC_Hướng dẫn pp xác định giá tính thuế

TT201_2013_BTC_Hướng dẫn pp xác định giá tính thuế

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:201/2013/TT-BTC                                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013  THÔNG TƯ  Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế _____________________          Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Căn cứ Luật...