cac-khoa-hoc nop-hoc-phi hop-tac hoc-mien-phi vao-lop

Hạch toàn tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

I. Những điều cần chú ý.

hao-mon-tscd1. Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (bao gồm tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐS đầu tư hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh toán hạch toán vào chi phí khác. Các trường hợp đặc biệt không phải trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng chung cho xã hội. . .), doanh nghiệp phải thực hiện theo chính sách tài chính hiện hành. Đối với tài sản dùng hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc dùng vào mục đích phúc lợi thì không phải trích khấu hao tính vào chi phí mà chỉ tính vào hao mòn TSCĐ. 

2. Căn cứ vào chính sách tài chính và chuẩn mực kế toán hiện hành, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn 1 trong 3 phương pháp tính, trích khấu hao phù hợp cho từng TSCĐ, BĐS đầu tư nhằm kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh, đầu đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí cho doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao được áp dụng cho từng TSCĐ, BĐS đầu tư phải thực hiện nhất quán và có thể được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức thu thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ và BĐS đầu tư. 

3. Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thòi gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thì thời gian khấu hao phải thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay đổi khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnh chi phí khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính. 

4. Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (Đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.

Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (Chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theo chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước. 

5. Đối với TSCĐ vô hình, phải tuỳ thời gian phát huy hiệu quả để trích khấu hao tính từ khi TSCĐ được đưa vào sử dụng (Theo hợp đồng, cam kết hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền). Riêng đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất xác định kịp thời hạn sử dụng. Nếu không xác định được thời gian sử dụng thì không trích khấu hao. 

6. Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn. 

7. Đối với BĐS đầu tư, trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao BĐS đầu tư, khấu hao BĐS đầu tư được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp có thể dựa vào các BĐS chủ sở hữu sử dụng (TSCĐ) cùng loại để ước tính thời gian trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

 II. Kết cấu của tài khoản.

Bên Nợ:

Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐS đầu tư thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh. 

Bên Có:

Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư tăng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư. 

Số dư bên Nợ:

Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có ở đơn vị.

Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ, có 4 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.

Tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

Tài khoản 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ vô hình và những khoản làm tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình .

Tài khoản 2147 - Hao mòn BĐS đầu tư: Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn BĐS đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, cho thuê hoạt động các BĐS đầu tư của doanh nghiệp.

 III. Phương pháp hạch toán

1. Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, ghi:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6234)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6274)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 811 - Chi phí khác

     Có TK 1214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp). 

2. TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ Tổng công ty, công ty, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

     Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn). 

3. Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147). 

4. Trường hợp giảm TSCĐ, BĐS đầu tư thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư (Xem hướng dẫn các hạch toán TK 211213,217). 

5. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

6. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

7. Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

Nợ các TK 623627641642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)

     Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

     Có các TK 623627641642 (Số chênh lệch khấu hao giảm)

Bình luận  

Đỗ Thị Thúy Lan
#1 Đỗ Thị Thúy Lan 15:19 12-08-2014
em có nghiệp vụ thé này mong anh chi giúp em với
- Thanh lý TSCD
+/ xuât hóa đơn
Nợ TK 131
có TK 711
Co TK 3331
+/
Nợ TK 811
Nợ TK 214
Có Tk 211
+/cuối kỳ kết chuyển
Nợ TK 154
Có TK 214
Nợ Tk 911
Có TK 711
cho em hoi hạch toán như vậy có đúng không a em xin chân thanh cảm ơn
Trích dẫn
phuong123
#2 phuong123 15:32 12-08-2014
[quote name="Đỗ Thị Thúy Lan"]em có nghiệp vụ thé này mong anh chi giúp em với
- Thanh lý TSCD
+/ xuât hóa đơn
Nợ TK 131
có TK 711
Co TK 3331
+/
Nợ TK 811
Nợ TK 214
Có Tk 211
+/cuối kỳ kết chuyển
Nợ TK 154
Có TK 214
Nợ Tk 911
Có TK 711
Chào bạn!
Bút toán kết chuyển cuối kỳ bạn thực hiện chưa đúng; bạn thực hiện kết chuyển:
+/Nợ TK 711
Có TK 911
+/Nợ TK 911
Có TK 811
Trích dẫn
Thanh_Huong
#3 Thanh_Huong 10:41 15-09-2014
Em có thắc mắc như thế này.
Ngày 19/12: Nhượng bán 1 TSCĐ của phân xưởng sản xuất. Nguyên giá: 720.000. Đã khấu hao: 628.000. Thời gian khấu hao: 10 năm(Chưa bàn đến chuyện bán được bao nhiêu)

Như vậy định khoản nghiệp vụ này là:
Nợ TK 214: 628.000
Nợ TK 811: 92.000
Có TK 211: 700.000

Nhưng trong bảng tính khấu hao trong tháng thì:
Mức khấu hao bình quân tháng = 720.000/(12x10)=6.000
Mức khấu hao giảm tháng 12=(6.000/30)x12=2.400

Vậy khoản 2.400 này được định khoản như thế nào ạ?
Trích dẫn
minhthuy
#4 minhthuy 09:27 16-09-2014
Chào bạn Thanh_Huong
Với câu hỏi của bạn mình xin giải đáp như sau:
TH1: Nếu giá trị khấu hao 628.000 là tính đến ngày 19/12 thì bạn chỉ cần định khoản bút toán:
Nợ TK 214: 628.000
Nợ TK 811: 72.000
Có TK 211: 700.000
TH2: Nếu giá trị 628.000 là giá trị khấu hao tính đến hết tháng 11 thì bạn sẽ phải cộng thêm số khấu hao của 19 ngày trong tháng 12 nữa.
Theo Công thức
Số KH ngày = Số khấu hao tháng/ số ngày trong tháng
(Do tháng 12 có 31 ngày nên khi tính khấu hao ngày bạn sẽ chia cho 31 ngày).
Như vậy:
Số khấu hao 19 ngày =(6.000/31)*19=3.677,4
hay = số KH tháng - số KH giảm trong tháng
= 6.000-(6.000/31)*12 = 3.677,4
Lúc này sẽ có định khoản như sau:
Nợ TK 214: 628.000+ 3.677,4= 631.677,4
Nợ TK 811: 700.000- 631,677,4= 68.323,6
Có TK 211: 700.000
Chúc bạn học tốt!
Trích dẫn

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Công ty TNHH hai thành viên trởi lên là gì

Công ty TNHH hai thành viên trởi lên là gì

Công ty TNHH hai thành viên trở lên  là gì  1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì Là doanh nghiệp trong đó có số lượng thành viên từ hai người trở lên, trong đó thành viên chịu các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp 2. Quyền của thành viên - Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở...

Cách hạch toán hoá đơn xuất dùng nội bộ

Cách hạch toán hoá đơn xuất dùng nội bộ

Cách hạch toán hoá đơn xuất dùng nội bộ1. Khái niệm tiêu dùng nội bộ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Khi xuất hàng hoá sản phẩm để...

Cách viết hoá đơn xuất dùng nội bộ

Cách viết hoá đơn xuất dùng nội bộ

Cách viết hoá đơn xuất dùng nội bộ 1. Nguyên tắc chung Theo TT 119/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014: 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: -  Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ...